Obrót akumulatorami

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach narzuca szereg obowiązków na wszystkie podmioty biorące udział w obrocie akumulatorami. Dotyczą one także akumulatorów zabudowanych wewnątrz urządzenia, w tym np. centrali telefonicznej. W świetle ww. ustawy  akumulatory stosowane w centralach Platan należą do grupy „akumulatorów przemysłowych kwasowo-ołowiowych”.

Zwracamy uwagę, że według ww. ustawy sprzedawcą detalicznym jest każdy podmiot, udostępniający akumulatory użytkownikowi końcowemu, niezależnie czy tym użytkownikiem jest firma czy osoba fizyczna.

Jednym ze szczególnych obowiązków dotyczących sprzedawców detalicznych jest konieczność pobrania od użytkownika opłaty depozytowej lub przyjęcia podobnych akumulatorów na wymianę. Na oddanie podobnych akumulatorów na wymianę użytkownik ma 30 dni od momentu zakupu, a sprzedawca detaliczny jest zobowiązany je w tym czasie przyjąć i zwrócić użytkownikowi pobraną opłatę depozytową.

Sprzedawca detaliczny zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji opłat depozytowych, zgodnie z Rozporządzeniem  Ministra Środowiska z dnia 5 maja 2010 r. w sprawie wzoru dokumentu potwierdzającego pobranie opłaty depozytowej i dokumentu potwierdzającego zwrot opłaty depozytowej. Wysokość opłaty depozytowej (35 zł za każdy akumulator przemysłowy) wynika z Rozporządzenia  Ministra Środowiska z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie stawek opłaty depozytowej.

Sprzedawca detaliczny nieodebrane opłaty depozytowe przekazuje raz w roku do 15 marca na odrębny rachunek bankowy urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności.

Sposób postępowania z odebranymi zużytymi akumulatorami wyjaśnia pismo od firmy EMU, która jest aktualnym dostawcą akumulatorów dla firmy Platan. Akumulatory wprowadzone do obrotu przez firmę EMU można rozpoznać po nazwach: EUROPOWER, ALARMTEC i ACUMAX.

W produktach Platan można także spotkać  akumulatory wprowadzone na polski rynek przez firmę MPL POWER ELEKTRO (oznaczone MW POWER, SSB). W sprawie trybu zwrotu tych akumulatorów prosimy o kontakt z firmą MPL POWER ELEKTRO.

Dla uproszczenia ewidencji sprzedaży akumulatorów firma Platan od dnia 01.01.2011 r. wprowadza zmiany w cenniku wyrobów i dokumentach sprzedaży polegające na wydzieleniu akumulatorów jako odrębne pozycje.

Jednocześnie zachęcamy do zapoznania się z ww. Ustawą, a w szczególności z zapisami dotyczącymi sprzedaży detalicznej.

drukuj drukuj